Home

Nephrocalcinosis คือ

Nephrocalcinosis: Practice Essentials, Background

 1. Nephrocalcinosis is a condition in which calcium levels in the kidneys are increased. Most often, the increase in renal calcium is generalized, as opposed to the localized increase observed in calcified renal infarct and caseating granulomas of renal tuberculosis
 2. Nephrocalcinosis คือการที่มี calcifications ในเนื้อไต (ดังรูป a59-a60) เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากความผิดปกติของระบบ metabolism ซึ่งอาจมี.
 3. D metabolism 3. สาเหตุของภาวะแคลเซียมสูง สาเหตุภาวะแคลเซียมในเลือดสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (แผนภูมิที่ 1

www.cai.md.chula.ac.th - ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ ..

Nephrocalcinosis แปลว่า..ความหมายคือ..พจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ (Medical Terminology)เนโฟรแคลซิโนซิส, โรค, นิ่วในไต, หินปูนเกาะที่ไต, หินปูนเกาะในเนื้อไต คำศัพท์ที่. !2. Renal complication พบว่า manifestation ที่สําคัญของ primary hyperparathyroidism คือ hypercalciuria, nephrocalcinosis, CRF, abonormal in renal tubular functions ลด concentrating abilit คือไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยเอกซเรย์ • หินปูนทีอยู่ในเนือไตแต่ไม่ได้อยู่ในกรวยไตหรือ calyces เรียกว่า nephrocalcinosis

classification2 (ดังรูปที่ 4-5) แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1. Mature B-cell neoplasms 2. Mature T-cell and NK-cell neoplasms 3. Hodgkin lymphoma 4. Post-transplant lymphoproliferative disorders . Page 2 of 2 Hydronephrosis is a condition that typically occurs when one kidney swells due to urine failing to drain properly from the kidney to the bladder. Hydronephrosis may occur in 1 out of every 100 babies Multiple endocrine neoplasia, type 2A (MEN 2A) is a hereditary syndrome characterized by medullary carcinoma of the thyroid, pheochromocytoma, parathyroid hyperplasia or adenomas (causing hyperparathyroidism), and occasionally cutaneous lichen amyloidosis Medullary sponge kidney is a congenital disorder of the kidneys characterized by cystic dilatation of the collecting tubules in one or both kidneys.Individuals with medullary sponge kidney are at increased risk for kidney stones and urinary tract infection (UTI). Patients with MSK typically pass twice as many stones per year as do other stone formers without MSK น่าปัสสาวะ • มีสีเหลือง อ่าพัน • ความถ่วงจ่าเพาะปกติ คือ 1.010 - 1.030 • มีภาวะเป็นกรดอ่อนๆ • ผู้ใหญ่ปกติมีปัสสาวะ 800 - 1,600 ML/DAY • สูตร.

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในปอด. การตรวจวิเคราะห ์เชื้อคอต ีบทางห ้องปฏิบตัิการ โรคคอตีบ (diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจส่วนบน เกิดจากการติดเชื้ Bartter syndrome (BS) is a rare inherited disease characterised by a defect in the thick ascending limb of the loop of Henle, which results in low potassium levels (hypokalemia), increased blood pH (), and normal to low blood pressure.There are two types of Bartter syndrome: neonatal and classic. A closely associated disorder, Gitelman syndrome, is milder than both subtypes of Bartter syndrome ส่วนในรายที่ไม่มีอาการ หรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำไม่มากอาจให้ 5% MgCl 2 (0.49 mEq/mL) 15 mL รับประทาน เช้า-เย็น หรือ Magnesium gluconate ขนาด 0.5-1 กรัม.

Posterior urethral valves (PUVs), also referred as congenital obstructing posterior urethral membranes (COPUM), are the most common congenital obstructive lesion of the urethra and a common cause of obstructive uropathy in infancy. Epidemiology. Nephronophthisis has several genetic causes, which are used to split the condition into distinct types. Nephronophthisis type 1, which is the most common type of the disorder and one cause of juvenile nephronophthisis, results from changes affecting the NPHP1 gene. The proteins produced from NPHP1 and the other genes involved in nephronophthisis are known or suspected to play roles in cell.

pathophysiology of urinary system for student nurses 1. พยาธิสรีรวิทยา ระบบทางเดินปัสสาวะ ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. 09/03/58 คือออกฤทธ์ินำน 24 ชั่วโมง ใช้เป็น basal insulin ได้แก่Insulin Glargine(ค.ศ. 2000) และ Insulin Detemir (ค.ศ. 2005) นอกจำกน้ียังมีกำรเปลี่ยนแปลง delivery system ของอินซูลิน เช่น. Rowatinex capsules. ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย pinene alpha+beta 31 mg camphene 15 mg cineole 3 mg fenchone 4 mg borneol 10 mg และ anethole 4 mg . สารสกัดจากพืช ในประเทศไอส์แลนด์. ข้อบ่งใช้ . 1.ละลายและขับนิ่วในทางเดิน.

Implement fall-prevention strategies, especially in older adults or if patient exhibits sedation, dizziness, blurred vision, or other impairments that affect gait and balance (See Appendix E).. Use caution during aerobic exercise, especially in hot environments แล้วก็ตาม โดยมีลักษณะดังรูปที่ 4 คือ 1. Inflammatory cells ตัวส าคัญคือ neutrophils, macrophages, CD8 T lymphocytes จะมีการหลั่ง สาร inflammatory mediators เช่น chemotactic factors(LTB4, IL-8), proinflammatory cytokine

Amelogenesis imperfecta (AI) is a genetically and clinically heterogeneous group of inherited dental enamel defects. Commonly described as an isolated trait, it may be observed concomitantly with other orodental and/or systemic features such as nephrocalcinosis in Enamel Renal Syndrome (ERS, MIM#204690), or gingival hyperplasia in Amelogenesis Imperfecta and Gingival Fibromatosis Syndrome. 1 แนวปฏิบัติการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บทนํา. โรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กนับเป็นโรคที่เป็นปัญห Nephrocalcinosis คือ ภาวะที่มี calcium สะสมในเนื้อไต และเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดนิ่งในไต สาเหตุจาก Hypercalcemia กลไกการเกิด คือ. phatase เพิ่มขึ้น14 และตรวจพบ nephrocalcinosis ประมาณรอยละ 59 ของผู ป วย14,24,30-32 ( ตารางที่ 1) โรค กระดูกอ อน (Osteomalacia หรือ Rickets) ที่พบใ

nephrocalcinosis renal tubular acidosis 22 % manuau erythropoietin Miconazole synthetic imidazole fjnäu Aspergillus spp. Zygomycetes drug of choice pseudollescheriasis amphotericin B Ketoconazole ergosterol cell mem- brane 600-1000 mg 7.5-10 Ug/ml 1 Ug/ml nntftu 282 . Created Date Subacute Toxicity Study of Traditional Medicinal Trikatuk (qqp,lu) 3 xûn 12 : 8 : 4 4 : 12 : 8 8 : 4 : 12 0.36, 2.52 17.64 n. ann./ w 10 1, 7 4 nephrocalcinosis. มีแนวโน้มที่จะออกหากินเวลากลางคืน enuresis. เหตุผลก็คือการเปลี่ยนแปลงในสารพันธุกรรมเกิดขึ้นก่อนการก่อตัวของตัวอ่อน. Kalcynaty w nerkach lub nefrokalcynoza - to odkładanie się soli wapnia w miąższu sparowanego narządu. Ta patologia jest rozproszona (szeroko rozpowszechniona), której towarzyszą procesy zapalne i sklerotyczne, które w przypadku braku leczenia prowadzą do przewlekłej niewydolności nerek.Contents1 Co zrobić, jeśli zostanie stwierdzone zwapnienie nerki1.1 Pierwotna nephrocalcinosis1. Nephrocalcinosis - การปรากฏตัวของแคลเซียมในไต; hypercalciuria คือการเพิ่มระดับแคลเซียมในปัสสาว

ส่งโดย: Nephrocalcinosis สถานะ: Newbie จำนวนความเห็น: 4 182.232.249.* « ความเห็น เป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง. แคลเซียมคืออะไร? การก่อตัวของสะสมของเกลือแคลเซียมที่ไม่ละลายน้ำที่มีอยู่ไม่ได้ให้ทั้งจากจุดทางกายวิภาคของมุมมองของหรือจากสรีรวิทยาที่.

ศัพท์แพทย์คำว่า Nephrocalcinosis ความหมายคือ

ฝรั่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ. ชื่อสมุนไพร ฝรั่ง ชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น มะก้วย มะก้วยกา มะกา (เชียงใหม่) , มะปั่น (ลำปาง) , บักสีดา (อีสาน) , สีดา. #ความสำคัญของ # แคลเซี่ยมและแมกนีเซียม. การเขียนสิ่งที่ส่งผลกระทบถึงผู้คนและองค์กรหลายองค์กร มันก็ทำให้ผมกลัวขึ้นมานิด ๆ ถึงสิ่งที่จะ.

ลักษณะพันธุกรรม - Cell Disvision and Genetic

Hydronephrosis: Causes, Symptoms, and Diagnosi

 1. Nephrocalcinosis มีลักษณะผิดปกติของการสะสมของแคลเซียมใน parenchyma และ tubules ของไตเป็นความผิดปกติที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเมตาบอลิ.
 2. The earliest signs of disease are urolithiasis and nephrocalcinosis, which lead to progressive renal disease. 21 PH presents in early childhood to early adulthood, with poorer systemic and visual prognosis and earlier onset. 117 The adult onset form is the least common, with the mildest systemic and retinal abnormalities that include recurrent.
 3. อาการแสดงที่นำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้แก่ ประวัติกระดูกหัก 19 คน (ร้อยละ 47.50) นิ่วไตและภาวะ nephrocalcinosis 11 คน (ร้อยละ 27.50) ประวัติกระดูกหัก.

Drummond K, Miachael A, Ulstrom R, et al. The Blue Diaper Syndrome: Familial Hypercalcemia with Nephrocalcinosis and Indicanuria; A new familial disease, with definition of the metabolic abnormality. Am J Med. 1964 Dec;37:928-48. Cochat P, Pichault V, Bacchetta J, et al. NephrolithiasisRelated to Inborn Metabolic Diseases The most serious consequence of acute or chronic overdose is hypercalcemia driven by hypersensitivity to vitamin D. Symptoms: Anorexia, nausea, vomiting, constipation, abdominal pain, muscle weakness, fatigue, mental disorders, polydipsia, polyuria, nephrocalcinosis, heart rhythm disorder in severe cases.Syncopal state and coma are possible ภาพที่ 1.2 ภาวะ m edullary nephrocalcinosis ในระยะแรก จะเห็นเป็นขอบสีขาวหรือ ring sign ( m) ภาวะ medullary nephrocalcinosis พบได้ใน hyperparathyroidism, hypercalcemic state, medullary sponge kidney ( MSK ) และ distal renal tubular.

- nephrocalcinosis, nephrolithiasis f. Renal failure, medical nephropathies - pathology and physiology of acute and chronic . renal failure - imaging investigation. g. Obstructive uropathy - acute and chronic obstruction . h. Renal transplantation and complications - evaluation of rejection acute tubular . necrosis(ATN) - vascular and urologic. Quick Search Help. Quick search helps you quickly navigate to a particular category. It searches only titles, inclusions and the index and it works by starting to search as you type and provide you options in a dynamic dropdown list.. You may use this feature by simply typing the keywords that you're looking for and clicking on one of the items that appear in the dropdown list คือไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยเอกซเรย์ • หินปูนทีอยู่ในเนื อไตแต่ไม่ได้อยู ่ในกรวยไตหรือ calyces เรียกว่า. nephrocalcinosis Plain film คืออะไร ? Kidney parenchyma (nephrocalcinosis) Staghorn calculus. The irregularly shaped calcific density has filled and taken on the form of the right kidney lower pole calyx. Nephrocalcinosis. The renal parenchyma contains clusters of small calcific densities nephrocalcinosis; Isosthenuria; การเปลี่ยนแปลงของเลือดและระบบน้ำเหลือง . ขนาดของยาที่ใช้โดยทั่วไปคือ 5 มก. / กก. น้ำหนักของร่างกายโดยให้ฉีดทาง.

Villagers with acidification defect have 2.4 times the chance of having renal stone and/or nephrocalcinosis. EdRTA is therefore one of the important factors responsible for the high prevalence of. จากการสำรวจศูนย์ฯในประเทศสหรัฐอเมริกาข้างต้น ยังพบการกำหนดนิยามของคำว่าสูงอายุ ที่แตกต่างกันคือ 55, 60, 65, 70, 75 ปี โดยส่วนใหญ่.

PATHOPHYSIOLOGY OF URINARY SYSTEM FOR STUDENT NURSESการปรับทางพันธุกรรมของโรคไตอักเสบในรูปแบบของเมาส์ของแร่

Some babies with congenital CMV infection have health problems that are apparent at birth or that develop later during infancy or childhood. In the most severe cases, CMV can cause the death of an unborn baby (pregnancy loss) BOXED WARNING. This drug should be used primarily for treatment of patients with progressive and potentially life-threatening fungal infections; it should not be used to treat noninvasive forms of fungal disease such as oral thrush, vaginal candidiasis and esophageal candidiasis in patients with normal neutrophil counts.. Amphotericin B for Injection should no be given in doses greater than 1. ให้การวินิจฉัยเมื่อระดับ 25-hydroxyvitamin D น้อยกว่า 20 ng/mL (50 nmol/L) ส่วนภาวะไม่พอเพียงคือมีระดับอยู่ระหว่าง 20-30 ng/mL (50-75 nmol/L)

Multiple Endocrine Neoplasia, Type 2A (MEN 2A) - Endocrine

Medullary sponge kidney - Wikipedi

nephropathy is a disease of the kidneys caused by damage to the small blood vessels or to the units in the kidneys that clean the blood. people who have had diabetes for a long time may develop nephr Review Article 14 Hong Kong J Nephrol • April 2008 • Vol 10 • No 1 Division of Nephrology, Department of Medicine, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan - พืชที่มีไฟเตทปานกลาง คือ พวกธัญพืช พืชที่กินดอกหรือผล เช่น มันฝรั่ง มะระ (band keratopathy) ที่เนื้อไต (nephrocalcinosis) ที่กระดูกอ่อนของข้อ. 3. Hypercalciuria, renal stones, nephrocalcinosis, stone risk, or reduced creatinine clearance or eGFR (<60 mL/min) 4. Hyperphosphatemia and/or calcium-phosphate product that exceeds 55 mgb/dLb . 5. A gastrointestinal tract disorder that is associated with malabsorption . 6. Reduced quality of life . การเริ่ม PT Needs, Unmet แปลว่า..ความหมายคือ..พจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ (Medical Terminology)ความจำเป็นที่ยังไม่ได้รับ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องมือแพทย์ที่.

Ehlers-Danlos syndromes (EDS) are a group of rare inherited conditions that affect connective tissue. Connective tissues provide support in skin, tendons, ligaments, blood vessels, internal organs and bones Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. ลด mortality และ morbidity (6) ซึ่งเป็น nonselective beta-block ออกฤทธิ์ vasodilatory, antioxidant, anti-proliferative, anti-apoptotic properties และ reversing cardiac remodeling โดยผลข้างเคียงคือ dizziness, fatigue, hypotension, bradycardia, bronchospasm. จะมาด้วยอาการ Nonbilious projectile vomiting ซึ่งเมื่อมีการ อาเจียนก็ทาให้เกิด electrolyte abnormalities ซึ่งคือ hyponatremic, hypokalemic, hypochloremic metabolic alkalosis ค่าปกติ Potassium level: 3.5 - 5 mmol/L Bicarbonate. อาหาร ประวัติศาสตร์จะต้องจดจำชื่อบุคคล 3 คนคือ คริสตียาน ไอก์มัน (Christiaan Eijkman

โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 256

วงการแพทย์-วงการยา ข้อมูลสุขภาพ วิธีการดูแลตัวเอง โรคร้า

ทดสอบในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง คือ Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae. - โรค Fanconi (ดิสก์ไตทางพันธุกรรมกับ nephrocalcinosis, โรคกระดูกอ่อนปลายและโรค hypophyseal); อื่น ๆ ของโรคกระดูกพรุนเตียรอยด์ ยาทุกวันคือ 0.5-1 ก. วิธีการดูแลรักษาและป้องกันโรคของ hypoparathyroidism โรคของต่อมพาราไธรอยด์ - ความคิดเห็นคำแนะนำทางการแพทย์และข้อเสนอแน Lymphadenopathy คือการเพิ่มขนาดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นความปั่นป่วนแบบอะซิงโครนัสและหลังจาก. เพื่อการเรียนรู้ medicine และสุขภาพที่ดีของประชาชน (community hospital) * เดิมคือ Phimaimedicine.blogspot.com * ตอนนี้มาปฏิบัติงานอยู่ที่ รพ

เมื่อ ATH: ลักษณะ D05AX02. Calcitriol เป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานอยู่ของวิตามินดี 3. ผงผลึกสีขาว. มันเป็นละลายในเมทานอล, เอทานอล, เอทิลอะซีเต Hyperparathyroidism 3 Fig. 2 Calcium homeostasis Classification of hyperparathyroidism 1. Primary hyperparathyroidism เป็นภาวะที่มีการหลัง parathyroid hormone เพิ่มขึ น โดยมีสาเหตุมาจากโรคของตอมพาราไทรอยด์เอง อาจมีสาเหต การเลือกใช้วิตามิน ดี นั้นพอแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ คือ วิตามิน ดี 2 และดี 3 วิตามิน ดี 2 มีข้อดีคือราคาถูก แต่ฤทธิ์อ่อน ออกฤทธิ์. คือ การบริหารงานของวิตามินดีในการรักษารอง Hyper-parathyroidism เพิ่มการดูดซึมในลำไส้ของแคลเซียม และฟอสฟอรัส มันจะเพิ่มแคลเซียมใน. สาเหตุของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงที่พบมากที่สุด คือ ภาวะฮัยเปอร์พาราธัยรอยดิสซึมชนิดปฐมภูมิ รองลงมา ได้แก่ มะเร็ง และวัณ.

เป็นตำรับที่ใช้ในการแพทย์อายุรเวทและการแพทย์แผนไทย ตรีผลาประกอบไปด้วยสมุนไพร 3 ชนิดคือ มะขามป้อม สมอไทย และสมอพิเภก ซึ่งสัดส่วนการผสม. NLME endocrine.pdf - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free

Bartter syndrome - Wikipedi

Check Pages 151 - 200 of ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน สำหรับคนไทย พ.ศ. 2563 in the flip PDF version. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน สำหรับคนไทย พ.ศ. 2563. Amphotericin B เป็นยาต้านเชื้อรา (หรือต้านเชื้อรา) ที่แยกได้เป็น. nephrocalcinosis นีในระยะเริ่มแรกสามารถตรวจพบได้จากการท้ อาจมองเห็นได้ใน plain x-ray ผู้ป่วยที่มีภาวะ chronic hypercalcemic nephropathy จะมีอาการที่คล้ายคลึ

แมกนีเซียมในเลือดต่ำ - MutualSelfcare

สร้างเครือข่ายหลายชั้นโดยการเชิญชวนเพื่อนผู้ที่พาเพื่อนมาอีกทอดหนึ่ง คุณสามารถหาลิงก์แนะนำผู้แทนได้ในบัญชีของฉัน. 14 апреля 2018 г. в Шенталинском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» прошел открытый классный час «Экстремизм — проблема современности» преподаватели Кузьмина Е. С., Мингазова Т. В. .. What are Calcium supplements used for? Understand the health benefits of Calcium, ผล, วิธีการทำงาน, การใช้งาน, ผลข้างเคียง, โด, best way to take safety risks. What is the best brand of calcium citrate tablets for women, โรคกระดูกพรุน, การตั้งครรภ์ & เพิ่มเติม 37852: ทำผลงาน อวช [ สา'สุข ]:: Nephrocalcinosis<9> [10/29/19 เวลา 11:44:18] 37839: จะทำ pipe line เป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง.

บล็อคนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้และงานวิจัยจากทั่วโลก ถึงคุณสมบัติการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ จากโรคภัยต่างๆ ด้วย L- Arginine (ProArgi 9 Plus) By : โค้ชเกมส์. Anonymous http://www.blogger.com/profile/11007817135343976004 noreply@blogger.com Blogger 4 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-5369380304549228377.post. ซ่อมแซมลำไส้อุดตันคือการผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการลำไส้อุดตัน การอุดตันของลำไส้เกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาของลำไส้ไม่สามารถผ่าน.

 • วิ่งหนีวัวกระทิง สเปน.
 • ขายรถทหารเก่า.
 • ฟิล์มติดกระจกหน้าต่างกันแดด.
 • เพลงข้างเธอ.
 • บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2559.
 • หนัง เฉิ น หลง วิ่งสู้ฟัด.
 • Np300 คือ อะไร.
 • Ch อ่านว่า.
 • วิธีใช้งาน apple watch series 6.
 • TBARS assay คือ.
 • ถุงเท้า Ari.
 • การ์ดจอมือสอง ihavecpu.
 • ทดลองมนุษย์ นานกิง.
 • จอ ห์ น แห่ง ซั ล ส์ เบ อ รี่.
 • จุดมุ่งหมายของการเคลื่อนไหว.
 • โรงแรมลัดดา สุราษฎร์ธานี.
 • PUBG PC.
 • Willem dafoe imdb.
 • One piece แปลว่า.
 • ดูดวงไพ่ทาโร่ 10 ใบ168.
 • AutoCAD งาน หาย.
 • ภัย พิบัติ ศาสนาคริสต์.
 • เสียงสมาธิ ดังตฤณ.
 • ราคา ชุดทดสอบ GT.
 • รูบินคาซาน.
 • ลายเส้นพญานาคง่ายๆ.
 • สอนเพลงนักแสวงหา.
 • นางเอกฟาส4.
 • เครื่องบินรบจีน j20.
 • สักสีเนื้อ ยันฮี.
 • แบบบาง ภาษาอังกฤษ.
 • วิ่ง 42 กิโล ใช้เวลา.
 • สรรพคุณ ยาประดง.
 • โรค อ่านว่า.
 • ปูพื้นด้วยแผ่น คอนกรีต.
 • ซื้อตั๋วนครชัยแอร์.
 • บัวฝรั่งสีขาว.
 • ประตู สุวรรณภูมิ.
 • ดินสิงโต ราคา.
 • ลายเล็บน่ารักๆสีชมพู.
 • HDTV Cable.